Het bestuur stelt zich voor…

door 12 augustus 2019

Deze al drie jaar lopende rubriek heeft de afgelopen jaren alle bestuursleden al aan het woord gelaten. We gaan dan ook een nieuwe fase in waarin we afwisselend een bestuurslid aan het woord laten en de andere keer een interview houden met het voltallige bestuur. Het eerste interview vond plaats op 6 augustus jl. Hieronder volgt een samenvatting.

Accent op golf

Willy Giesbers is heel tevreden op het tot nu toe bereikte resultaat. Overigens merkt hij op dat hij weliswaar in het bestuur vooral tot taak heeft de aandacht voor golf in de club weer centraal te stellen, maar dat het bestuur als geheel opereert en de resultaten dan ook worden bereikt door een gezamenlijke inspanning. In het afgelopen half jaar heeft de overgang van de golfpro Sandy naar Arthur en Antoine vrijwel geruisloos plaats gevonden. Een groot aantal leden is hierover dan ook enthousiast. Het netto ledental is op dit moment met 40 gegroeid. Het aantal `vreemde` gezichten op de baan is toegenomen, wat betekent dat de inkomsten uit greenfees is gestegen. Dat is een keuze die we met elkaar hebben gemaakt, waardoor de contributie relatief laag kan blijven. Helaas moeten we constateren dat, evenals dat in het gehele land het geval is, het aantal jeugdleden de afgelopen jaren sterk is gedaald. Toch is ook hier, onder leiding van Leon Buys en Ben van Lieshout, sprake van veel initiatieven en gaat de individuele kwaliteit van de jeugdleden omhoog.

Daarnaast kunnen we spreken van een bloeiende Business Club met meer dan 80 leden en een goede onderlinge band, hetgeen mede blijkt uit de hoge opkomst bij de Business Club wedstrijden.
Naar de toekomst toe gaat, in overleg met de Weco, een onderzoek plaatsvinden hoe we de deelname van de leden aan de wedstrijden kunnen vergroten. Alles zal worden bezien, zoals zijn er niet te veel wedstrijden, is de wedstrijdvorm nog wel juist, moeten er niet meer fun wedstrijden plaats vinden, dienen de wedstrijden meer categorieën van handicaps te bevatten, is twee wedstrijden in een weekend niet te veel enz. Uitgangspunten zijn dat ieder lid plezier moet hebben in de golfsport en dat er voldoende speelmogelijkheden voor de leden moeten overblijven.

Voorzitter Wim van de Westerlo benadrukt nog eens dat we niet naar afslagtijden willen en dat het in principe mogelijk moet zijn altijd te kunnen spelen. Dat de Golfalliantie een extra druk legt op de leden om te kunnen spelen ontkent hij. Per dag worden maximaal acht (8) spelers van de alliantie toegelaten. Tot nu toe hebben we 297 gasten van de alliantie ontvangen, dat is gemiddeld 1,5 per dag. Daarnaast wordt het enthousiasme om Alliantiebanen te bezoeken steeds groter en gezien als meerwaarde. 

Ecologisch beheer

Geo-certificering voor de gehele accommodatie is het streven voor het komende jaar. Destijds is bij de aanleg een keuze gemaakt voor beregening van de green, de foregreen en de teeboxen. Voor het beregenen van de fair ways zijn er beperkingen die in de komende tijd alleen maar zullen toenemen als gevolg van nieuwe regels voor het grondwaterbeheer. Het eerste jaar heeft door de extreme droogte niet meegeholpen om het gras voldoende te laten ontwikkelen. Geo-certificering wordt door de NGF gestimuleerd en bij het inwinnen van externe adviezen wordt een deel van de kosten door de NGF betaald. Het gaat daarbij om duurzaam (golfbaan) beheer. Vanaf 2020 mogen bijvoorbeeld geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt. Het gaat om bevordering van bewustwording voor natuur en milieu bij het beheer van de totale accommodatie. Ook de energiemaatregelen vallen hier onder.

Financiën

Met de verbouwing van de baan in 2015/2016 en de recente verbouwing van het clubhuis in 2018 is door de club de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Dat dit in de eerste jaren voor enige financiële druk zou zorgen, is in de besluitvorming zeker meegenomen en met de leden gecommuniceerd in de diverse ALV’s. Centraal in alle berekeningen staat de groei van het aantal leden, het lukt zeker om jaarlijks een aantal nieuwe leden aan ons te binden, maar helaas is er ook ledenverlies doordat mensen vanwege hun gezondheid niet meer kunnen golfen. Desalniettemin zijn we nog steeds ‘in control’ en kunnen we volledig aan al onze verplichtingen voldoen. Maar het blijft opletten….

Accommodatie

Na de vele investeringen in de afgelopen jaren lopen er nog enkele trajecten om tot een verdere optimalisatie te komen:

  • Uitbreiding met 110 lockers.
  • Het bouwen van een veldschuur voor de opslag van materialen.
  • Uitbreiding van de horeca-vergunning.
  • Afronding van een grondruil, die bestemmingsplan-technisch moet worden ingepast.

Over al deze zaken lopen diverse trajecten met de gemeente Helmond. Eind augustus hoopt het bestuur hierover finale afspraken te kunnen maken met de verantwoordelijk wethouder.
Het bestuur zit niet met de handen over elkaar. Het zit nog vol ambities en gedachten hoe tot een verdere optimalisatie van onze accommodatie kan worden gekomen. Plezier voor onze leden en een betaalbare contributie zijn daarbij de uitgangspunten. Filosoferen over bijvoorbeeld een uitbreiding naar twaalf holes hoort daarbij. De leden zullen daarbij nadrukkelijk worden betrokken.

Fons Jacobs

Pin It on Pinterest

Share This