Algemene Ledenvergadering

door 29 januari 2020

Ongeveer 80 mensen waren naar de Algemene ledenvergadering gekomen. De planning van deze vergadering is in de afgelopen jaren een paar keer verschoven van een voorjaars- naar een najaarsvergadering en weer terug. Als de vergadering in het voorjaar wordt gehouden dan moet men besluiten nemen over het al lopende jaar; stel je de vergadering vast in het najaar dan mis je belangrijke gegevens omtrent ledenaantallen die van invloed zijn op de begroting.

Op deze geanimeerde bijeenkomst gaven de leden blijk van hun grote betrokkenheid met onze golfclub. Veel aandacht werd geschonken aan onze financiële situatie, die door alle uitgaven van de laatste jaren, renovatie en uitbreiding van de baan en verbouwing clubhuis/restaurant, onder druk is komen te staan. Het bestuur wil voor het jaar 2020 extra maatregelen nemen om de begroting zoveel mogelijk sluitend af te ronden. Daarvoor moet ongeveer €40.000,- worden opgehoest.

Dat kan door de contributie voor 2020 met €50,- te verhogen naar €800,-. Daarnaast denkt het bestuur besparingen te kunnen realiseren door meer zelfwerkzaamheden bij de leden te leggen en bepaalde bezuinigingen door te voeren. Dit laatste moet nog concreter worden uitgewerkt. De vergadering ging, na enige discussie, akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. Dat betekent dat alle leden nog een narekening zullen ontvangen.
De penningmeester, Willem van Zandvoort, werd bij acclamatie herbenoemd.

Na een toelichting en evaluatie door de voorzitter ging de vergadering met een applaus akkoord met de verlenging van het lidmaatschap aan de GolfAlliantie.

Uit de presentatie van de te houden golfwedstrijden in 2020 bleek dat het aantal wedstrijden enigszins is verminderd, dat er meer wedstrijden over 9 holes worden georganiseerd en er andere spelvormen worden toegevoegd. Uitgangspunt hierbij is dat meer leden zich zullen inschrijven. De plannen werden enthousiast ontvangen, mede door de goede presentatie van Walter van de Wassenberg.

Zoals gezegd was het plezierige vergadering; laat het golfseizoen 2020 maar beginnen!

Redactie Evergreen

Pin It on Pinterest

Share This