HGC ‘Overbrug’ bruist

door 11 mei 2020

In zijn afscheidstoespraak somde voorzitter Jan Romme tot slot nog enige wensen van het bestuur op. Dat waren het verkrijgen van de B-status, een eigen clubhuis, nieuwe oefenfaciliteiten en de grond van de familie Verschure aanschaffen om de baan verder uit te breiden. De gemaakte vorderingen hierover komen in de loop van dit stuk aan de orde.

B-status

Om de B-status te verkrijgen moet de baan voldoen aan door de NGF vastgestelde eisen. De belangrijkste daarvan zijn: de baan moet alleen voor het golfspel zijn aangelegd, er moeten tenminste 9 afzonderlijke holes zijn met voldoende variëteit in lengte, de veiligheid van de spelers door de baan moet zijn gewaarborgd, de greens moeten een minimale omvang van 300 m2 hebben, er moet beregening zijn op de tee’s én op de greens, drainage op orde door de gehele baan en er moeten oefenfaciliteiten zijn voor alle soorten golfslagen. Deze eisen zijn overigens dezelfde als voor banen met een A-status. Het verschil tussen beide zit hem onder andere in de totale lengte van de baan.
De NGF heeft onze baan twee keer bezocht. Een keer officieus en de tweede keer een officiële keuring in september 1998. Vanaf eind september 1998 staat HGC ‘Overbrug’ bij de NGF geregistreerd als golfclub met de B-status. Vanuit de velden van een hockeyclub werd dat in amper 9 jaar tijd gerealiseerd. De hele club mag daar trots op zijn. Zo ook de gemeente Helmond die een prachtige sportaccommodatie rijker is. De club leeft: mooie parkachtige baan, er wordt veel gespeeld, alle wedstrijden hebben enthousiaste deelnemers, de nazit is gezellig, het cluborgaan Evergreen functioneert goed en veel leden leveren in commissies een bijdrage aan de organisatie. HGC ‘Overbrug’ bruist!

Barfee

In januari 1998 werd de zogeheten ‘barfee’ van Fl. 100,= ingevoerd. Dit tegoed moest aan het einde van het jaar zijn opgemaakt en wat er dan nog openstond verviel per 31 december. Dat gold niet voor bijgestorte bedragen. Op de laatste dag van het jaar kwamen enkele leden drank en horecaproducten kopen om hun tegoed op te maken. Een lid kwam van zijn restant nog vlug een reep Mars halen.

Aankoop en renovatie clubhuis

Het verwerven van het clubhuis van HMHC en de hockeyvelden verliep niet soepel. Het verschil tussen de vraagprijs en de financiële mogelijkheden van HGC ‘Overbrug’ was te groot. Uiteindelijk heeft de Gemeente Helmond de onderhandelingen overgenomen en in december 1999 werd het voormalige clubhuis van HMHC eigendom van HGC ‘Overbrug’, samen met ongeveer 6 hectare grond.
HMHC zou dan nog wel één jaar op de kunstgrasvelden mogen spelen. Maar HGC ‘Overbrug’ kon het clubhuis gaan verbouwen en vervolgens betrekken. Voor de verbouwing werden drie opties voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 januari 2000. Na enige discussie werd gekozen voor verbouwing conform het goedkoopste plan.
In grote lijnen hield dat het volgende in: de buitenkant blijft hetzelfde, alleen worden noodzakelijke herstellingen uitgevoerd, binnen worden alle ruimtes bekeken en indien nodig aangepast, er komen nieuwe natte groepen in de kleedkamers, achter de kleedkamers wordt een nieuwe uitgang met toegang naar hole 1 gemaakt, de bar en het restaurant worden opgeknapt en de keuken wordt uitgebreid en tot slot wordt de inrichting gemoderniseerd. Volgens de planning is alles gereed voor de bouwvakvakantie in juli 2000. De openingsfestiviteiten worden gepland op 7 oktober 2000.

Na de openingsfeesten schreef voorzitter Hans Verstappen hoe we elke dag weer genieten van onze nieuwe omgeving; wat een luxe zo’n eigen clubhuis. Maar toch ook met een beetje weemoed naar het kleine en het gezellige.

Evergreen

In maart 2000 presenteert het cluborgaan de Evergreen zich in een nieuw jasje. Het formaat gaat naar A4 omdat dit volgens de redactie meer mogelijkheden op lay-out technisch gebied. Met name meer plaats voor foto’s. De omslag blijft hetzelfde en er wordt gewerkt in zwart-wit druk. Vanaf januari 2003 wordt het blad uitgegeven in full colour.

Ledenaantallen

Ondanks diverse voorstellen van het bestuur om het ledenaantal uit te breiden naar 425 tot 450 en daarmee de clubfinanciën op te krikken, werd het quorum door de ALV telkens vastgesteld op maximaal 400. Potentiële leden stonden daardoor soms langer dan vijf jaar op een wachtlijst.

Een organisatie in ontwikkeling

De eerste jaren van HGC ‘Overbrug’ werden gekenmerkt door een gemeenschappelijke focus, nl. zo snel mogelijk een volwaardige 9-holes golfbaan tot stand brengen. De eensgezindheid van bestuur en leden was optimaal. Toen de baan er eenmaal lag moest er nog van alles worden geregeld. Van clubhuis met horeca, oefenaccommodaties, aan- en verkoop gronden, ledenaantallen; kortom allemaal lopende zaken. Over hoe je een en ander moest organiseren liepen de meningen uiteen en die raakten af en toe in conflict met elkaar. Op zichzelf is dat niet erg en deze verschillen van inzicht heb je overal. Als de communicatielijnen maar open blijven.
Op de ALV van mei 2003 was er veel discussie en emotie. Er moest worden gestemd over de voorzittersfunctie omdat er een tegenkandidaat was en twee bestuursleden stapten per direct op. Aan het eind van de vergadering werd eensgezindheid bepleit en gevonden door een oproep om het voortaan vooral over het golfen te hebben. Dat bindt de clubleden. Sterk was het dat de opgestapte bestuurders onverwijld en met grote betrokkenheid zich verder bleven inzetten voor de club.

Verkoop grond

Na lange onderhandelingen werden de gronden van de oefengreens met het ernaast gelegen bos aan de Gemeente Helmond voor een bedrag van € 740.000,=. Dit geld zal worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe oefengreens, een uitbreiding van de baan op de voormalige kunstgrasvelden van HMHC en voor het aflossen van een deel van de hypothecaire verplichtingen. Daarover meer in een volgend stuk.

Tot slot

In deze periode is het niet gelukt om de gronden van de familie Verschure aan te kopen. Je kunt niet direct alle wensen vervullen, maar er is wel veel bereikt in deze vijf jaar!

Wordt vervolgd,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This