Zo ging het verder

door 17 juni 2020

In de voorgaande drie stukjes over de geschiedenis van HGC “Overbrug” zijn de hoofdpunten van de eerste vijftien jaar van de golfclub beschreven. Van de pioniersfase doorgegroeid naar een volwassen club. En er gebeurde nog altijd van alles op het bestuurlijke en sportieve vlak. Hieronder een overzicht ervan.

Opvolgingsprocedure voorzitter

Op de Algemene Leden Vergadering(ALV) van mei 2003 kondigde de toenmalige voorzitter Hans Verstappen aan dat hij medio 2005 zou gaan vertrekken en dat een procedure voor zijn opvolging zou worden opgestart. Een commissie zou een profielschets maken en een voordracht van de potentiële opvolger moeten doen. Die commissie achtte het wenselijk dat zij zich zouden beperken tot de profielschets, omdat als zij ook een voorzitter zouden moeten aanwijzen de kans aanwezig was dat dan de profielschets teveel naar de persoon zou worden toegeschreven. Op de ALV van januari 2004 werd het de profielschets geaccordeerd en werd tevens een nieuwe commissie benoemd om een persoon voor te dragen die aan daaraan voldeed. Acht personen werden bekeken en één ervan werd voorgedragen op de ALV van mei 2004. Deze stemde unaniem voor de benoeming van Rob van Thiel als nieuwe voorzitter van HGC Overbrug.
Al met al een erg zorgvuldige procedure. Terugkijkend leek deze procedure een beetje overdreven zwaar, maar dat was indertijd nodig om alle schijn van belangen-verstrengeling te voorkomen. De benoeming zou in de loop van 2005 worden geeffectueerd.

Erelid

Scheidend voorzitter Hans Verstappen werd vanwege zijn grote verdiensten voor de club, eerst als secretaris en de laatste acht jaar als voorzitter, met applaus benoemd tot erelid van HGC Overbrug. Hij heeft voor de club goede zaken gedaan met de aan- en verkoop van gronden, waardoor er geld beschikbaar kwam voor allerlei verbeteringen aan de accommodatie, het werven van sponsoren die gezamenlijk meer dan €100.000,= inbrachten en daarnaast de goede sfeer in de club heeft weten te behouden.

Nieuwe voorzitter Rob van Thiel

In zijn eerste speech als voorzitter gaf hij aan dat hij wil consolideren wat zijn voorgangers hebben opgebouwd. Daarnaast wil hij één of twee par-5 holes in de baan, het caddiemastergebeuren uitbouwen en indien mogelijk een 18-holes baan realiseren. Ook de naleving van de etiquette en handhaving van de goede sfeer behoren tot zijn prioriteiten.

Baanrouting

Door het verkrijgen van alle voormalige hockeyvelden moest de baan worden aangepast. Aandachtspunten daarbij waren onder andere de plaats van de tee van hole 1 – die lag voor de vijver bij het clubhuis en de vele afzwaaiers bezorgden de buren overlast – en waar dan hole 9 moest worden gesitueerd. Daarover verschilden de meningen nogal. De baancommissaris werd bestookt met adviezen, suggesties en ingezonden stukken in de Evergreen. Hij verwoorde zijn frustraties daarover met de volgende zinsnede in de Evergreen: “Het is net als met voetbal, in ieder golfer schuilt schijnbaar een baanarchitect”.
Het bestuur deed wel de toezegging dat in de toekomst in soortgelijke gevallen eerder de discussie met de leden zou worden aangegaan.(foto reconstructie baan)

Caddiemasters/marshals (foto)

Over de dubbelrol van de caddiemaster/marshal werd al langere tijd gesproken. De bereikbaarheid van de caddiemaster en de rol van de marshal waren onderwerp van overleg in het bestuur. Afgesproken werd dat er permanent één caddiemaster op de club aanwezig zou zijn. In de zomer zouden er drie diensten per dag zijn en in de winter twee. Ook zouden marshal-taken zoals toezicht houden in de baan, zoals zorg voor de naleving van de etiquette, zorg voor goede doorstroming, harken van bunkers na gebruik en het repareren van pitchmarks, beter moeten worden ingevuld.
Iedere caddiemaster/marshal werd geacht tijdens zijn dienst van vier uur een paar keer en herkenbaar als marshal de baan in te gaan. Ook is de club tijdens de diensttijden altijd telefonisch bereikbaar.
Om de vrijblijvendheid, ook ’s avonds en in de weekends moesten de diensten immers doorgaan, tegen te gaan werd voor een passende tegemoetkoming gezorgd.

Diësweken

Het derde en vierde lustrum werden met een diësweek gevierd. Voor het vierde lustrum had het bestuur extra middelen ter beschikking gesteld om voorwaarden te scheppen voor een grote deelname aan de activiteiten. En dat werd een succes. Aan de vrienden- en de vriendinnendag deden veel mensen mee en zij hadden een prachtige dag met koffie en gebak bij de ontvangst, een leuke wedstrijd en een diner tot besluit.
Op zaterdag werd er een echte Girlzgolfdag gehouden. Dit was een nieuw initiatief van de NGF om meisjes meer aan het golfen te krijgen. Ook op deze zaterdag werd de feestavond met livemuziek georganiseerd en tot besluit van alle festiviteiten werd op zondag de wedstrijd om de Jan Romme bus gespeeld.

De Evergreen

De periodieke uitgave van HGC “Overbrug” was in die tijd door zijn inhoud, opmaak en fullcolour print een van de betere golfcluborganen. Zoals de redactie ook schreef, wilde het niet alleen maar wedstrijduitslagen vermelden, maar ook stukjes brengen die in relatie staan tot de baan, de club en het golfspel. Met vaste rubrieken als onder andere Redactioneel, Het ‘Forewoord’ van de voorzitter, Geef door die pen, Recepten, Door de baan (van de baancommissaris), Natuur in de baan, Mededelingen van het bestuur, Wedstrijdschema’s en Wat verder ter tafel komt.
Er was ook enige tijd de rubriek: Di moete lè..ze! . In het Helmonds dialect geschreven stukjes aangaande het golfspel. Moeilijk te lezen, maar als je het hardop aan jezelf voorleest dan ging het wel. Het gaf ook een goed zicht op hoe authentiek Helmonds wordt geschreven. Allemaal zeer lezenswaardig en met prachtige foto’s omlijst.

Clubhuis op de schop

In 2009 werd het clubhuis gemoderniseerd. Met behulp van ingeschakelde deskundigen werd een plan van aanpak gemaakt. Er werd geschilderd, nieuw meubilair en een eigentijdse plafondlamp aangeschaft, de caddiemasterruimte werd gemoderniseerd, de ruimtes voor de buggies en de lockers werden vergroot en de hele buitenkant kreeg een facelift. ( foto interieur)

Tot slot

In oktober 2009 kijkt de voorzitter met tevredenheid terug op de afgelopen jaren. Met z’n allen hebben wij ervoor gezorgd dat de club in blakende gezondheid verkeert. Niet alleen in financieel opzicht, maar vooral ook de hoge kwaliteit van het clubleven. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de clubactiviteiten en aan de organisatie. Daar mogen wij met recht trots op zijn.
Nu nog die twee par vijf holes erbij.

Wordt vervolgd,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This