De droom verwezenlijkt

door 18 juli 2020

Alles blijft in beweging en dingen veranderen voortdurend. Wat echter bijna  niet verandert zijn de winnaars van  door de club georganiseerde wedstrijden. Als je de fotogalerijen, die gemaakt zijn na afloop van de wedstrijden, bekijkt, dan valt op dat de winnaars van de beginjaren nog steeds deze wedstrijden winnen of bovenaan eindigen.  En dat na twintig jaar. Voor de dames geldt dat overigens meer dan voor de heren. De vraag rijst dan of zij werkelijk zo goed zijn of komt het doordat er maar  weinig spelers/speelsters doorbreken?  Of omdat talenten na verloop van tijd elders gaan spelen. Wie het weet mag het zeggen. Zelfs in 2020 weten zij nog wedstrijden te winnen! Wat is er dan wel veranderd?

Ledenverloop

In de periode 2009/2010 hebben nogal wat leden, ongeveer 40, Overbrug verlaten om te gaan golfen bij een van de rondom Helmond liggende 18 holes banen. Dit vanwege een sportievere uitdaging. Het ledental was in januari 2011 teruggelopen naar 425. Maar er waren ook spijtoptanten die na een paar jaar terugkeerden omdat ze de sfeer en de gezelligheid van Overbrug misten.

Golfadministratiesysteem

In 2011 is de club overgegaan naar een nieuw administratiesysteem voor de leden en voor de wedstrijd- en handicapadministratie. Alles kan direct elektronisch vanaf elke computer worden geregeld. De leden kunnen zich middels dit systeem voor wedstrijden inschrijven en ook de uitslag daarvan invoeren. Dit geldt ook voor de qualifying- kaarten.  Na enige kinderziekten functioneerde het goed.

Afscheid voorzitter Rob van Thiel

Na zeven jaar is hij tevreden over het behoud van de goede sfeer en het verder uitbreiden van de baancapaciteiten en de horecafaciliteiten, de slagkracht van het bestuur in samenwerking met de vele commissies, pro, uitbater en greenkeepers. Veel puntjes zijn op de i gezet.
Frustraties zijn er over het ondanks alle inspanningen niet slagen van de gebiedsuitbreiding en daarmee de vergroting van de baan. Maar hij is er vast van overtuigd dat dit uiteindelijk toch gaat lukken.
In zijn Forewoords en speeches liet hij blijken dat hij wel wat meer las dan alleen notariële akten. Zijn belezenheid gebruikte hij om zich af en toe stichtelijk tot ons te wenden. De redactie van Evergreen omschreef dat als volgt: ”Wij denken ook graag terug aan de Latijnse spreuken die hij bij diverse gelegenheden in de club introduceerde, om zijn vaak moraliserende uitspraken op een speelse manier kracht bij te zetten”.

Nieuwe voorzitter Mario Janssen

Op de ALV van mei 2012 werd Mario Janssen benoemd tot voorzitter van HGC Overbrug. Voor hem moeten de mooie baan, de goede sfeer in de club, het ledental en een goede financiële basispositie uitgangspunten zijn voor een te maken meerjarenbeleidsplan. Dit zal in door het bestuur samen met de commissies en leden worden ontwikkeld opdat het een breed draagvlak krijgt. Als je het beleid voor een aantal jaren vastlegt, creëer je duidelijkheid en rust om aan de gemeenschappelijke doelen te werken.

Beleidsplan 2013 – 2018

Middels een sterkte/zwakte analyse is een duidelijk overzicht gemaakt van alle aspecten van HGC Overbrug. Sterke punten zijn de unieke ligging aan de rand van de stad, de sociale gezelligheid, sfeer, en het spelen zonder een starttijd te reserveren. Zwakke punten zijn de hoge gemiddelde leeftijd van de leden en de hoge barrière om lid te worden. Vervolgens komen bestuur en alle commissies, 12, aan de orde met daarbij de mogelijke verbeteringen hiervoor. Dan de baan met de organisatie d.m.v. caddiemasters, de geautomatiseerde baanadministratie, de mogelijkheden om deze uit te breiden naar een 18 of 12 holes baan of naar een 9 holes baan met een A status en het clubhuis, de horeca exploitatie en de golfschool. Tot besluit wordt ingegaan op de verschillende soorten leden, thee-, jeugd-, volwassen-, sponsor-, en de businessclubleden.
Op de ALV van 15 april 2013 licht het bestuur haar plannen en beleidskeuzes, de beleidsvisie, voor de komende tijd toe en vraagt daarvoor goedkeuring van de vergadering. Dat gebeurt onder applaus.

Businessclub

In 2011 werd voor sponsors begonnen met een businessclubcompetitie. De opzet is om gedurende zeven vrijdagmiddagen rond 16.00 uur een gunshot wedstrijd over negen holes te spelen met teams van twee spelers per sponsor. Na afloop wordt een drankje en een diner geserveerd. Nadat de laatste speeldag is geweest, wordt de HGC BUSINESS TROPHY , een wisseltrophy, uitgereikt aan de winnaars. Inmiddels zijn er ongeveer 50 leden
Het doel ervan is om de sponsors meer te integreren in het clubleven, om potentiële nieuwe leden te laten kennismaken met de club en om te zorgen voor een uitbreiding van het aantal leden. Na een paar seizoenen met deze competitie te hebben gespeeld is die een niet meer weg te denken onderdeel van onze golfclub geworden. Ook voor de toekomst is die heel belangrijk voor Overbrug.

Jeugd op Overbrug

De jeugdcommissie, belast met de golfopleiding en het organiseren van wedstrijden, heeft met haar enthousiaste aanpak gezorgd voor stijging van het aantal jeugdleden naar rond de 70. Jeugdcoaches ondersteunen de pro bij de jeugdlessen, vooral in de baan, maar ook bij andere golfactiviteiten. De begeleiding wordt zo op een hoger plan gebracht. Jeugdcoaches zijn vooral ouders en grootouders. De NGF ondersteunt de ontwikkeling voor de coaches middels het uitbrengen van een gedetailleerd handboek en een werkboek. Onlangs is op Overbrug een tweedaagse cursus georganiseerd waaraan, behalve die van Overbrug, ook coaches van andere clubs deelnamen.
De jeugdcommissie heeft een vaste rubriek in de Evergreen, organiseert wedstrijden, o.a. op de vrijdagavond, en uitwisselingen meer andere clubs. Kortom, de jeugd heeft een eigen en zeer gewaardeerde plaats in onze vereniging.

Wellicht kunnen zij in de toekomst zorg dragen voor het in de aanhef van dit artikel gesignaleerde gebrek aan doorstroming naar de top.

Nieuwe ereleden

In de afgelopen periode werden door de ALV twee nieuwe ereleden benoemd. Door hun jarenlange inzet hebben zij een buitengewone bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Overbrug. Benoemd tot erelid werden Wim Marters, voormalig secretaris en Bert Hendriks, voormalig penningmeester.

D’n Dimpel

In 2012 werd het bestaan van 15 jaar D’n Dimpel gevierd met een receptie en een aangeklede borrel. Zonder officieel gedoe werd het glas geheven op de ondernemers Gijs en Iris Verstappen. In het knusse oude lokaaltje in het gebouw van HMHC werd gestart met het uitbaten van het clubhuis. Later in het nieuwe clubhuis werden de mogelijkheden van de keuken vergroot van lunches tot en met diners. De uitbaters mochten vele cadeaus ontvangen, waaronder twee mooie witte bloemvazen van het bestuur van Overbrug.

Feestweek

De viering van het vijfde jubileum werd gehouden in de week van 3 tot en met 7 november 2014. Het werd een geweldig succes met een grandioze slotdag. De vriendinnendag, een businesswedstrijd, een cross country, de Dodavo-afsluiting en de jeugdwedstrijd verliepen allemaal zeer goed. Op zondag werd als afsluiting van de week de wedstrijd om de Jan Romme bus gespeeld met een voortreffelijk door D’n Dimpel verzorgde Carrousel Culinair. Bij elke hole wachtte een gerecht of een drankje op alle spelers; van een coquille op rolletjes serano ham, naar een zalmtartaar, mosselen uit de wok, een wagyu burger en bij de 9e hole een Moelleux au chocolat als nagerecht. Deze golftocht over negen holes duurde ongeveer drie uur.
Tot besluit was er een discoparty met een echte DJ georganiseerd, waarbij ook werd gedanst. Een prachtige apotheose van deze feestweek.

Baanuitbreiding

Vanaf de start van Overbrug met een geïmproviseerd baantje langs en over de velden van hockeyclub HMHC werd er door bestuur al gedacht aan uitbreidingsmogelijkheden naar een baan van 18 holes of naar een 9 holes baan met een A-status. De mogelijkheden om dat te realiseren lagen voornamelijk in een eventuele aankoop van aanliggende terreinen; de zg. paardenweide en het maïsveld. Kadastraal is dat één geheel.(foto : boven de paardenweide en links in het midden het maïsveld) Diverse pogingen zijn daartoe door verschillende bestuursleden gedaan, maar het lukte niet om een overeenkomst te sluiten. De tijd was er nog niet rijp voor.
Tot in november 2012 toen een delegatie van ons bestuur aan tafel kwam te zitten met de familie Verschure. Kort gezegd wilden zij van bovengenoemde gronden af en stonden zij open voor onderhandelingen daarover. Deze konden in augustus 2014 worden afgerond waarbij Overbrug onder voorbehoud van het verkrijgen van toestemming om de golfbaan daarop uit te kunnen breiden. Deze ontbindingsclausule liep tot 1 augustus 2015. Tot die tijd moest het bestuur de financiën regelen, toestemming van overheden krijgen om het bestemmingsplan aan te passen en moest de ALV van HGC Overbrug de plannen accorderen.
Om geen problemen te krijgen met milieubewegingen had het bestuur al in een vroeg stadium hen uitgenodigd om ze op de hoogte te brengen van de plannen. Zij waren direct enthousiast. Dat was belangrijk omdat zij dit verder uitdroegen naar hun leden. Er kwam geen enkel bezwaarschrift tegen de voorgestelde ontwikkelingen. Dat was eerder wel anders geweest.

Het bestuur was inmiddels bezig om een aantal opties voor de uitbreiding van de baan te ontwikkelen voor de ledenvergadering. Een 18 of een 12 holesbaan werd te kostbaar en niet reëel geacht, maar voor een 9 holesbaan met twee par 5 holes waren er drie opties. Deze werden alle drie gepresenteerd, tezamen met de financiële plaatjes, op de ALV van 17 november 2014.

De vergadering ging akkoord met de derde optie (foto hierboven) en gaf het bestuur daarmee de opdracht om tot uitvoering over te gaan. De droom was daarmee verwezenlijkt; in 2015 kon gestart worden met de realisatie.

Slot volgt,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This