Het bestuur stelt zich voor

door 10 juli 2020

Corona

De redactie heeft ook deze rubriek weer opgestart. Het voornemen was om één keer per half jaar een gesprek te hebben met het voltallige bestuur over actuele zaken. Na de vermaledijde corona-stop lijkt dit voorgenomen gesprek op zijn plaats. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur de afgelopen twee maanden niet stil heeft gezeten. Alle aandacht was, naast het onderhouden van onze accommodatie, vooral gericht op het weer opstarten van de golfactiviteiten en de horeca.

Veel informatie over het openen van de baan werd verstrekt door de NGF. Het overleg met de gemeente werd bepaald door de protocollen, zoals landelijk door de NGF met rijks vertegenwoordigers en ook op de verordeningen zoals die door de veiligheidsregio voor Oost-Brabant waren vastgesteld. De gemeente had een contactpersoon aangewezen. Het bestuur is vol lof over de manier waarop de gemeente zich heeft opgesteld en de snelheid waarmee vragen werden beantwoord. We hadden al veel ervaring opgedaan met het protocol voor de jeugd, zodat vanaf 11 mei aan de overige leden de mogelijkheid kon worden gegeven om weer een rondje te kunnen lopen. Ook de koppeling van ons inschrijfsysteem met e-golf4u verliep snel en soepel. Inmiddels kan 48 uur van te voren worden gereserveerd. De ervaringen met het tee-times systeem worden door het bestuur zorgvuldig geëvalueerd. Het is zeker niet uitgesloten dat dit systeem ook in de toekomst zal worden gebruikt, eventueel met noodzakelijke en gewenste aanpassingen.

Horeca

Het bestuur is verheugd dat de gemeente heeft meegewerkt aan het weer openen, onder voorwaarden, van onze horeca-accommodatie en het terras. Het hebben van een vergunning op naam van een rechtspersoon heeft daarbij als voordeel gegolden. Duidelijk zal zijn dat het verlies aan omzet in de tweede helft van dit jaar niet kan worden weggewerkt.
Dat de samenwerking met Simol zou worden beëindigd zat eraan te komen. Op verzoek van Simol is niet 31 december als einddatum gekozen maar 31 juli. De voorzitter heeft hieraan in zijn voorwoord vorige week al aandacht gegeven. Het bestuur heeft de leden in een brief van 23 juni hierover en over de aanstelling van een nieuwe uitbater uitvoerig geïnformeerd.

Overleg met de gemeente

In 2019 heeft het overleg met de gemeente over een drietal zaken ertoe geleid dat er schot in de zaken is gekomen. Het gaat om de bouw van een veldschuur en de uitbreiding van de lockerruimte, afronding van de grondruil en een nieuwe horeca-vergunning. De stikstofproblematiek en de Flora en Fauna wet maakten de afronding niet eenvoudiger. Nadat nieuwe informatie, ook op basis van nader onderzoek, begin dit jaar is aangeleverd, ziet het er naar uit dat deze trajecten op korte termijn kunnen worden afgerond. De start van de bouw van de veldschuur is in het voorjaar 2021 voorzien.

Financiële situatie

Ondanks de corona-crisis lijkt het niet noodzakelijk met een aangepaste begroting te komen. Het zal evenwel niet makkelijk zijn om de jaarrekening positief af te sluiten. Een meevaller lijkt te worden dat wij ons wel mogen verheugen in een toename van het aantal leden. Met name ook het aantal jeugdleden ontwikkelt zich positief. Onze financiële verplichtingen kunnen worden nagekomen.

Eigen inzet leden

Het bestuur is verheugd dat de oproep in de ledenvergadering, om te bezien wat de leden aan werkzaamheden zouden kunnen verrichten, zich positief heeft ontwikkeld. Maar toch heeft het bestuur de wens uitgesproken dat de leden zich realiseren dat zij de gastheren en gastvrouwen van de club zijn. Met name naar nieuwe leden en gastspelers kunnen we de club positief vertegenwoordigen. Samen met het bestuur en de horeca vormen de leden het visitekaartje van HGC ‘Overbrug’. En klagen is gemakkelijk, maar heb je ideeën over wat er kan worden veranderd, meld dit dan via de ideeënbus in de hal van ons clubhuis.

De wedstrijdcommissie heeft inmiddels een aangepast wedstrijdschema gepubliceerd. Voldoende gelegenheid om weer mee te doen aan wedstrijden. Schrijf tijdig in, want tot nu toe is de belangstelling groot gebleken. Ondanks dit nieuwe schema heeft het bestuur moeten besluiten dat er dit jaar geen golfster en golfer van het jaar zal worden uitgeroepen.

De redactie van Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This