De kroon op het werk

door 28 augustus 2020

Toen in 1988 op de algemene ledenvergadering van de Helmondse Mixed Hockey Club werd besloten om via een bestuur i.o. te starten met de voorbereiding van een golfclub kon niemand bevroeden waar dit op zou uitkomen. Er werd letterlijk in de kantlijnen van de hockeyvelden gestart met het golfspel en al snel daarna werd als stip op de horizon gedacht aan het realiseren van een volwaardige golfbaan voor Helmond. Het was een lange weg met allerlei obstakels. Maar overal werd een oplossing voor gevonden.
Dat leidde uiteindelijk, zo’n 27 jaar na de oprichting van HGC ‘Overbrug’, tot een verlening van het A-lidmaatschap van de NGF dat aan het bestuur werd overhandigd door een vertegenwoordiger van de NGF op de ALV van 28 november 2016. Dit was de kroon op het werk!
Verder gebeurde er tot aan het zesde lustrum erg veel, van voorzitter, openingen, Evergreen digitaal, nieuwe wedstrijdvormen, veranderingen bij de horecavoorzieningen, onderscheiden leden en de GolfAlliantie.

Onderscheiden leden

Erelid In april 2015 werd, onder dankzegging voor het vele werk, afscheid genomen van Loek van Poppel als bestuurslid. In juni 2015 schrijft de voorzitter dat zijn verdienste voor de club onderbelicht zijn gebleven op die ALV; overigens pas nadat enkele leden dit onder zijn aandacht hadden gebracht. In november 2015 werd hij onder groot applaus van de ALV alsnog benoemd tot Erelid.
Leden van Verdienste In april 2016 werden Rob Stockx (voorzitter Weco en bestuurslid) en Bert ter Heijne (voorzitter van de redactie van Evergreen) benoemd tot Lid van Verdienste. Piet Hein Roxs werd in juni 2018 benoemd tot lid van Verdienste vanwege zijn inzet bij de totstandkoming van onze golfclub en voor zijn functie als penningmeester van de Weco.

Baanuitbreiding

De start van de baanuitbreiding begon met archeologisch onderzoek op het maïsveld. Tijdens het lopen van een rondje golf kon iedereen zien dat de akker systematisch in gleuven werd afgegraven. Eén van die gleuven gaf aanleiding tot nader onderzoek en daarbij werden sporen van wandpalen van boerderijen en bijgebouwen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Die werden geregistreerd. In dit stuk mochten geen bunkers en waterhindernissen worden aangelegd. Verder had het geen consequenties.
De verbouwing kon beginnen. Dat gebeurde in twee fasen. In de eerste fase werden vier nieuwe greens aangelegd en nieuwe T-boxen gemaakt. Deze fase werd afgerond aan het einde van 2015. Om te kunnen deelnemen aan de NGF-competitie werden de werkzaamheden wat opgehouden. Van maart tot en met begin mei 2016 bleef de baan qualifying. Daarna begon fase twee die ongeveer zes weken zou gaan duren. De leden konden spelen op een aangepaste 9-holes baan met 7 par 3 en 2 par 4 holes. Dit kleine baantje deed denken aan de beginjaren van HGC ‘Overbrug’, het verschil zat hem vooral in de aanwezigheid van zeker vier echte greens. (foto reconstructietekening)

Foto reconstructie

De kortste hole was hole 7, die lag tussen de driving-range en de Aarle-Rixtelseweg en 75 meter lang was. Aan de linkerkant voor de green was een struikgewas van een paar meter hoog. Om de green goed aan te spelen moest je daaroverheen slaan. Maar omdat de green zo hard als beton was kaatste de bal alle kanten op. Om dat te vermijden sloegen sommigen af met de putter en kwamen zo op de green! Ondanks het feit dat heel 2016 in het teken van een grootscheepse reconstructie stond, had de Commissie Baanuitbreiding ervoor gezorgd dat de leden het hele jaar door konden spelen. Je had wel het idee dat je in een bouwput aan het spelen was, maar je kon tenminste spelen.
Dat was naast de reconstructie en uitbreiding van de baan een grootse prestatie.
In september 2016 kwam de NGF de baan keuren en op 2 oktober werd de baan officieel met een wedstrijd geopend.

Afscheid redactie Evergreen

Tegelijk met het uitbrengen van nummer 52 van december 2015 stopt bijna de gehele redactie van Evergreen. Zij hadden dit werk bijna 15 jaar gedaan. Vanaf de start werd aangegeven dat zij meer wilden zijn dan alleen een blad met verslagen van wedstrijden en competities. Men wilde een bijdrage leveren aan de sfeer en het clubgevoel. Daartoe werden nieuwe rubrieken toegevoegd, als o.a. Geef door die pen, een Kookrubriek, bestuurlijke berichten en Natuur in de baan. Dat laatste zag je niet vaak in organen van golfbanen. Het waren prachtige miniatuurtjes waar de liefde voor alles wat groeit en bloeit vanaf spatte. Kortom de Evergreen was een van de betere clubgolfbladen.

Nieuwe redactie

Na enig zoeken werd in februari 2016 door de voorzitter een nieuwe redactie geïnstalleerd. Zij wilden de hoge kwaliteit handhaven door veel rubrieken terug te laten komen en door ruimte te maken voor nieuwe initiatieven.

Opening uitgebreide en gerenoveerde baan

Op 2 oktober 2016 werd de vernieuwde baan geopend met een wedstrijd waaraan 190 leden meededen. Burgemeester Elly Blanksma vormde tezamen met de gebroeders René en Willy van de Kerkhof de eerste flight. Na afloop werd de Commissie Baanuitbreiding, de vier Wimmen, uitvoerig bedankt door de voorzitter omdat zij een geweldig fundament hebben gelegd onder HGC ‘Overbrug’ voor de langere termijn. De burgemeester verrichte de openingshandeling (foto) nadat zij de club en het bestuur had gecomplimenteerd met de prachtige baan. Ook de gemeente Helmond kon die voor haar promotieactiviteiten gebruiken. De dag werd afgesloten met een goed verzorgd feest.

De vier Wimmen

Horecavoorzieningen

Op de ALV van 4 juli 2016 werd vanuit het bestuur over ontwikkelingen rond de horecavoorzieningen het volgende medegedeeld.
In het najaar van 2015 kwamen financiële problemen van de uitbater van D’n Dimpel boven water. De verwachting was bovendien dat die met het oog op de baanrenovatie en daarmee gepaard gaande derving van inkomsten nog groter zouden worden. Overleg tussen bestuur en uitbaters leidde niet tot een oplossing. Met een inmiddels ingeschakelde mediator werd een vaststellingsovereenkomst opgesteld met daarin de regelingen/voorwaarden met betrekking tot de beëindiging van het contract per 1 juli 2016. Daarmee kwam een eind aan een samenwerking van bijna 20 jaar. Het bestuur betreurde deze gang van zaken zeer, maar moest wel verder.
Gezien het bovenstaande en de zorg voor de continuïteit van genoemde voorzieningen had het bestuur besloten om de horeca in eigen beheer uit te gaan voeren via een reeds opgerichte BV “De Kleine Overbrug”. Het bestuur daarvan zou bestaan uit twee leden van het bestuur van HGC ‘Overbrug’.

In de ALV werden vragen gesteld omtrent de noodzakelijkheid van deze breuk en of dat niet anders opgelost had kunnen worden. Men was bevreesd voor mogelijke belangenverstrengeling van de bestuurders van de nieuwe BV. Verder werd gewezen op het gegeven dat in de regio geen enkele golfclub de horeca in eigen beheer uitvoert. Na enige discussie werd het voorstel in stemming gebracht met als resultaat dat de vergadering unaniem voorstemde.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Tijdens de ALV van 27 november 2017, nog geen anderhalf jaar later, geeft het bestuur aan dat de huidige opzet met de BV “De Kleine Overbrug” niet dat oplevert waarvoor het was bedacht. De kosten voor het personeel zijn in verhouding tot de omzet te hoog. En het vraagt teveel vrije tijd van de verantwoordelijke bestuurders. Het bestuur ging een externe uitbater te zoeken. Dat was een wijs en moedig besluit. Wijs vanwege het gezegde hierboven en moedig omdat het bestuur hiermee aangaf dat het destijds een verkeerde beslissing was om de horeca in eigen beheer te gaan doen. Hun analyse dat het teveel tijd koste was onvolledig. Er was ook en vooral sprake van onvoldoende specifieke horecadeskundigheid binnen het bestuur.

Er werd een nieuw contract gesloten met Simol, maar deze organisatie wilde dat na een paar jaar niet meer verlengen. Er volgde een zoektocht en die eindigde uiteindelijk bij de eerste uitbater van HGC ‘Overbrug’. Gijs Verstappen. Hij is vanaf 1 augustus 2020 weer werkzaam als de uitbater van TIEN. Laten wij hopen dat er lering is getrokken uit alle voorafgaande ervaringen zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Renovatie clubhuis en restaurant

Nadat door een aantal leden de ruimte van de caddiemaster grondig was gerenoveerd, werd op de ALV van 27 november 2017 een compleet plan voor de renovatie van het clubhuis en het restaurant gepresenteerd, met de begroting. De vergadering ging ermee akkoord en al vrij snel kon met de verbouwing worden gestart. Als noodoplossing werd het eerste restaurant, toen nog in het HMHC-clubhuis, als tijdelijke voorziening voor het horecagebeuren ingericht. De verbouwing duurde van december 2017 tot september 2018. De opening vond plaats op 16 september 2018.

Opening clubhuis

Opening clubhuis

Afscheid voorzitter Mario Janssen

Komend uit de hockeywereld en niet zo’n gedreven golfspeler vond hij het wel een bestuurlijke uitdaging om de club klaar te stomen voor de toekomst. Hij stond aan de basis van de ontwikkeling van het beleidsplan 2013-2018, waarin de club aangaf waar het over vijf jaar wilde staan. Het behoud van de sociale gezelligheid was een uitgangspunt, samen met de uitbreiding van de baan en een renovatie van het restaurant en het clubhuis. Na vijf jaar zijn deze doelen gerealiseerd en is HGC ‘Overbrug’ klaar voor de toekomst. Hij is dankbaar en trots dat dit, samen met bestuursleden en andere vrijwilligers, is gerealiseerd.
In de ALV van 11 juni 2018 heeft hij de voorzittershamer doorgegeven aan de nieuwe voorzitter, Wim van de Westerlo. Namens alle leden bedankt deze de afgetreden voorzitter voor al het werk dat hij voor HGC ‘Overbrug’ heeft gedaan. Hij heeft de club naar het niveau getild waar het nu staat. HGC ‘Overbrug’ staat prima op de kaart en is met een gerenoveerde baan en een verbouwd clubhuis annex restaurant klaar voor de toekomst. Nogmaals bedankt hiervoor.

Nieuwe voorzitter Wim van de Westerlo

Een nieuwe benoemingscommissie was er niet aan te pas gekomen en daar maalde niemand om. De ALV stemde gaarne in met het voorstel van het bestuur om hem te benoemen. Vanaf 11 juni 2018 is Wim van de Westerlo de nieuwe voorzitter van het bestuur van HGC ‘Overbrug’.
In zijn openingsspeech geeft hij aan dat, nu alle voorzieningen prima in orde zijn, zijn voornaamste taak is om het golfen weer centraal te stellen. Het uitgangspunt is daarbij dat wij een echte verenigingsbaan wensen te blijven. Tradities moeten behouden blijven, maar dat kan alleen door te blijven veranderen, mee te gaan met de tijd. Later in het jaar zal het nieuwe beleidsplan 2018-2023 worden gepresenteerd. Hij heeft er zin in om er met bestuur en leden samen iets moois van te maken!

Digitale Evergreen

In juli 2019 verscheen de laatste gedrukte versie van de Evergreen. In totaal werden er 66 nummers in full-colour uitgegeven, vier nummers per jaar. De argumenten voor de verandering naar een digitale versie in de vorm van nieuwsbrieven hebben te maken met kostenbesparing (de gedrukte versie was niet goedkoop en de advertentiekosten liepen steeds verder terug) en het actueler maken. Niemand zit nog twee of drie maanden te wachten op uitslagen van een of andere wedstrijd. Daarnaast is het minder van deze tijd om hard copy te maken. De nieuwsbrieven worden overigens op dezelfde wijze opgemaakt en van foto’s voorzien. De eerste ervaringen tonen aan dat de nieuwsbrieven goed opgemaakt/gelezen worden.

GolfAlliantie

Vanaf 2018 is HGC ‘Overbrug’ lid van de GolfAlliantie, die bestaat uit in totaal negen golfbanen. Leden van een daartoe behorende golfclub kunnen gratis en onbeperkt gebruik maken van de banen van de andere aangesloten golfclubs. Dit geeft dus een enorme uitbreiding van de speelmogelijkheden. Er wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Elk jaar wordt in de ALV bepaald of de club er mee doorgaat, dit telkens voor één jaar. In eerdere Evergreen nieuwsbrieven is in de afgelopen periode aandacht besteed aan alle aangesloten clubs.

Weco

Het wedstrijdaanbod van de Weco werd de afgelopen jaren uitgebreid. De Soos op de zondagmiddag is een gezelligheidswedstrijd over negen holes met een borrel na afloop. De bedoeling ervan is om leden onderling gelegenheid te geven elkaar wat beter te leren kennen. Je meldt je op de tee en speelt vervolgens met een dan samen te stellen flight negen holes. Deze wedstrijdvorm is de laatste jaren een succesformule gebleken met een vaste deelnemersschare. Omdat veel deelnemende leden graag met elkaar spelen, lukt het minder om ad random flights samen te stellen.
De Mixed Matchplay Kampioenschappen (MMK) zijn gekomen in de plaats van de laddercompetitie. Die kwam maar niet van de grond en daarom werd er een alternatief bedacht: de MMK. Deze wedstrijden, in twee handicapscategorieën, worden over negen holes gespeeld in poules met mannen en vrouwen. De vrouwen spelen van de rode tee’s en de mannen van geel. Na twee verschillende poulewedstrijden volgden de finales. Deze MMK hadden vanaf de start in 2019 direct voor beide categorieën een groot deelnemersveld. Men was enthousiast over de opzet en nagenoeg alle wedstrijden werden op tijd gespeeld en op eigen initiatief van de deelnemers. De finales leverden in de laagste handicapcategorie een vrouwelijke en in de hoogste een mannelijke kampioen op.
In 2017 werden voor het eerst de Open Helmondse Golfkampioenschappen gespeeld. Een wedstrijd over negen holes in een hogere (Stableford) en een lagere (Strokeplay) handicapcategorie én een jeugdcategorie. Ook dit kampioenschap werd weer een succes Veel deelnemers (160) waarvan 50 elders golfende Helmonders. Alles verliep naar wens, het weer werkte mee, de organisatie was prima en de verzorging was goed. Voor herhaling vatbaar en dus wordt gedacht om het jaarlijks terug te laten keren. Goede promotie voor de club, maar ook voor Helmond.

Tot slot

In zes afleveringen zijn we met hink-stap-sprongen door de geschiedenis van de Helmonds Golfclub ‘Overbrug’ gevlogen. Vanaf de start in de marges van de hockeyvelden van HMHC tot aan een prachtige volwaardige 9-holes stadsgolfbaan met een door de NGF verleende A-status. Welke stappen daar allemaal voor gezet zijn, is aan de orde geweest.
Kenmerkend voor HGC ‘Overbrug’, wat alle verschillende bestuursvoorzitters telkenmale hebben beklemtoond, is de geweldige sfeer binnen de club. Elke nieuw aangetreden voorzitter noemde het behouden van deze gezelligheid als eerste doel dat hij wilde nastreven. Terugkijkend mag worden gesteld dat zij daar allemaal in zijn geslaagd.
Die sfeer en de gezelligheid tref je in en rond de baan. Maar hij is ook af te leiden uit het gegeven dat door alle jaren heen bij veel leden de bereidheid bestaat om zijn of haar talenten voor de club in te zetten, in het bestuur, in commissies of anderszins. Het heeft ervoor gezorgd dat de club er thans zo goed voorstaat en, als die sfeer vastgehouden blijft, dit een garantie is dat het met HGC ‘Overbrug’ goed blijft gaan.

Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This