ALV – 9 februari 2021

door 11 februari 2021

De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2021 werd online georganiseerd; een unicum in de geschiedenis van HGC ‘Overbrug’ en nodig vanwege alle maatregelingen omtrent het coronavirus.
Na enige oriëntatie besloot het bestuur hiervoor te kiezen omdat diverse zaken, waaronder de begroting, 2021 statutair door de ALV moesten worden goedgekeurd. De procedure werd half januari bekendgemaakt. Alle agendapunten werden in een bijlage beschreven. De leden konden hier schriftelijk, per e-Mail, op reageren en het bestuur zou elke e-Mail voorzien van een reactie. Het werden in totaal drie ronden van vragen, opmerkingen en reacties van het bestuur erop.

De eerste ronde

In de eerste ronde werd door 24 leden gereageerd. Vijf thema’s werden vijf keer of meer aan de orde gesteld. In willekeurige volgorde waren dat: de inrichting van de baan, de herinvoering van de barfee, de nieuwe regeling omtrent de caddiemasters, de uitbreiding van het bestuur met een nieuw lid en vragen over de horeca met een andere uitbater.
In de tweede ronde werden door drie leden aanvullende vragen gesteld over de vijf hierboven genoemde onderwerpen en in de derde ronde werd door één persoon verder ingegaan op een deel van genoemde onderwerpen.
Het bestuur heeft schriftelijk gereageerd op alle vragen over drie rondes en deze verzameld in een document dat naar alle leden is toegezonden. Deze voorbereiding van het bestuur op de ALV vergde veel tijd omdat de beantwoording zorgvuldig diende te geschieden.
Met een aantal opmerkingen, suggesties, ging het bestuur mee; in andere gevallen niet. Daar werd in tweede en derde instantie op gereageerd, maar het bestuur bleef bij haar al eerder ingenomen standpunten.
Binnen een club van rond de 500 leden kan het nooit zo zijn dat iedereen het eens is met alle door het bestuur ingenomen standpunten en dat is ook normaal. Het bestuur is gemachtigd om de vereniging te besturen voor zover en zolang zij daartoe is gemachtigd door de ALV en zij handelt conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

De online-vergadering op 9 februari 2021

De vergadering werd gehouden van 18.30 tot 19.30 uur. Er was een professioneel bedrijf ingehuurd om alles te installeren, zodat ieder lid via een inlogcode de vergadering live kon volgen. Bij de start van de vergadering waren 40 leden ingelogd en dat aantal liep op tot even boven de 60 om 19.15 uur. Gemiddeld hebben zo’n 50 leden de vergadering gevolgd. In de praktijk zou dit aantal wel eens hoger kunnen zijn geweest, omdat er naar alle waarschijnlijkheid meer personen (partners) op dezelfde computer naar de vergadering keken.
Ter vergelijking: de ALV van januari 2020 werd bezocht door ongeveer 80 stemgerechtigde leden. Leden konden online voorafgaande aan de vergadering via een stembutton hun stem uitbrengen op agendapunten waarover de ALV moest stemmen. In totaal werden er 145 (28,5% van de leden) geldige stemmen uitgebracht. Dat is beduidend meer dan het aantal stemmen op de vergadering van januari 2020.
Tijdens de vergadering werden alle onderwerpen net zo behandeld als op een normale fysieke bijeenkomst. Alleen gebeurde dat in een grotendeels lege ruimte zonder publiek. Raar, maar waar!

Opening van de vergadering

De voorzitter opende de vergadering, stond stil bij de overledenen, gaf zijn jaaroverzicht en handelde zijn agendapunten af. De secretaris nam een aantal mededelingen door en de penningmeester gaf inzicht in de financiële situatie van HGC ‘Overbrug’, vertelde dat 95% van de stemmers het bestuur en de penningmeester decharge verleende voor het gevoerde financiële beleid en gaf een toelichting op de begroting 2021.
Opvallend bij de behandeling van de agendapunten was de rust van voorzitter, penningmeester en secretaris bij hun presentaties; alsof zij gewend waren om dagelijks in de schijnwerpers te staan.
Over alle agendapunten, waarover moest worden gestemd, werd met een ruime meerderheid positief gestemd, onder andere over de decharge, herkiezing van zittende bestuursleden en van de voorzitter, over een nieuw bestuurslid en over continuering van de deelname aan de GolfAlliantie.
Als corona dat toelaat is het bestuur voornemens om eind 2021 weer een gewone ALV te houden, waar in ieder geval de starttijden, het beleid betreffende de lockers en de begroting 2022 aan de orde komen.

Rondvraag

Er was een rondvraag gepland, maar die is niet gelukt. Er was een probleem met het chatten: dat ging niet. Om aan de chat mee te kunnen doen moest men inloggen op Youtube en niet op de link van het bestuur. Die was enkel om in te loggen in de vergadering. Dat was abusievelijk vergeten om mede te delen aan het begin van de vergadering.
Reacties op de vergadering kwamen direct na afloop en ook de dag erna binnen via app’s, mails en de telefoon. Grotendeels waren deze zeer positief over deze online vergadering en de voorbereiding ervan. Er was één chat binnengekomen en die sloot af met: TOP!
Al met al is het een interessante en geslaagde manier van vergaderen geweest, indien nodig voor herhaling vatbaar, maar een fysieke bijeenkomst, waar men elkaar ziet en hoort, blijft een prettiger wijze om met elkaar te overleggen over de koers van HGC ‘Overbrug’.

Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This